دوره های آموزش مجازی

قوانین بهداشتی و برچسب گذاری

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

اصول کاربردی GMP و ایزو ۲۲۰۰۰

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

شستشو و ضدعفونی در صنایع غذایی

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

بهداشت و ایمنی کار در صنایع غذایی

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

پدافند غیرعامل در صنایع غذایی

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

آشنایی با مقررات بازرگانی

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

بدو خدمت مسئولین فنی جدید

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : رایگان

 

حلال و الزامات آن

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۴ ساعت یا ۳ امتیاز

هزینه : ۵۵۰.۰۰۰ ریال

 

HACCP

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

شرایط خوب آزمایشگاهی GLP

نحوه آموزش : غیرحضوری 

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

مدیریت کیفیت براساس ISO17025

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

اصول ممیزی ومستندسازی PRPs

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۴ ساعت یا ۳ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

آشنایی با سموم در موادغذایی

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

ISO9001

نحوه آموزش : غیرحضوری 

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : ۷۵۰.۰۰۰ ریال

 

 

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۸ ساعت یا ۵ امتیاز

هزینه : رایگان

 

 

نحوه آموزش : غیرحضوری

مدت دوره : معادل ۴ ساعت یا ۳ امتیاز

هزینه : ۷۵.۰۰۰ تومان