نامه سازمان غذا و دارو در خصوص کشوری بودن مجوزهای آموزشی مجازی سازمان غذا و دارو

مرکز آموزش مجازی آلپ دارای مجوز برگزاری دوره های مجازی (غیر حضوری) با مجوز و تائیدیه سازمان غذا و دارو در تمام کشور می باشد و دوره های غیر حضوری این مرکز دارای امتیاز بازآموزی جهت مسئولین فنی، دانشجویان و … در سراسر کشور می باشد.