مجوزهای مرکز

مجوز فعالیت آموزشی از سازمان غذا و دارو (حضوری)

مجوز کشوری فعالیت آموزشی از سازمان غذا و دارو (غیرحضوری)

بخشنامه کشوری بودن مجوزهای آموزش مجازی سازمان غذا و دارو

مجوز کشوری فعالیت آموزشی از سازمان ملی استاندارد (حضوری)

مجوز کشوری فعالیت آموزشی از سازمان ملی استاندارد (غیرحضوری)

مجوز فعالیت آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز فعالیت واحد آموزشی دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز برند آموزشی آلپ از سازمان مالکیت معنوی قوه قضائیه

مجوز پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ در زمینه آموزش