مجوزهای مرکز

مجوز فعالیت آموزشی از سازمان غذا و دارو (حضوری)

مجوز کشوری فعالیت آموزشی از سازمان غذا و دارو (غیرحضوری)

بخشنامه کشوری بودن مجوزهای آموزش مجازی سازمان غذا و دارو

مجوز کشوری فعالیت آموزشی از سازمان ملی استاندارد (حضوری)

مجوز کشوری فعالیت آموزشی از سازمان ملی استاندارد (غیرحضوری)

مجوز فعالیت آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز فعالیت واحد آموزشی دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز برند آموزشی آلپ از سازمان مالکیت معنوی قوه قضائیه

مجوز پیاده سازی ایزو ۱۰۰۱۵ در زمینه آموزش

مجوز همکاری آموزشی دانشگاه صنعتی ارومیه

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso9001 در آکادمی آلپ