مدیران و همکاران مرکز

خانم افتخاری : مدیرعامل

خانم مجاهدفر : کارشناس فنی و مهندسی صنایع غذایی و مدیر دپارتمان آموزش استاندارد

دکتر رزیتا وطن چیان : کارشناس مسئول دپارتمان آموزش استاندارد

خانم خرم نژاد : کارشناس فنی و اداری