مأموریت

آکادمی آلپ، به عنوان برترین و بزرگترین آموزشگاه مجازی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت در سطح کشور ، در پرتو برنامه راهبردی-عملیاتی مصوب ۵ ساله خود (۱۴۰۵-۱۴۰۰)، درصدد دستیابی به شاخص های بهینگی عملکرد مشتمل بر کمینگی اتلاف وقت دانش پژوهان جهت فراگیری آموزشها ، بیشینگی انطباق فعالیت های آموزشی با دستورالعملها و استانداردهای ملی و بین المللی ، ارتقای نرخ بهبود و عملکرد سازمان در انتهای اجرای برنامه خواهد بود.

 

چشم انداز

آکادمی آلپ، به عنوان برترین و بزرگترین آموزشگاه مجازی صنایع غذایی و مدیریت کیفیت در سطح کشور ، در پرتو برنامه راهبردی-عملیاتی مصوب ۵ ساله خود (۱۴۰۵) درصدد دستیابی به شاخص های زیر میباشد :

♦بیشینگی توسعه کمی و کیفی آموزشهای الکترونیک و رشته‌های آموزشی مجازی

♦بیشینگی ظرفیت پذیرش دانش پژوه