شماره حساب مرکز

شماره حساب بانک صادرات

۰۲۰۴۲۱۹۸۰۶۰۰۸

شماره کارت بانک صادرات

۶۰۳۷-۶۹۷۵-۵۶۹۲-۱۲۲۶

شماره شبا بانک صادرات

IR32 0190 0000 0020 4219 8060 08