جلال صادقی زاده

دکترای صنایع غذایی

مشاهده

غلامرضا یاسائی

دکترای صنایع غذایی

مشاهده

سمیه موسوی

دکترای توکسین ها

مشاهده

محمد احمدی

دکترای بهداشت موادغذایی

مشاهده

مرتضی جمشیدعینی

دکترای صنایع غذایی

مشاهده

بهروز بهروزی

دکترای مهندسی صنایع

مشاهده

محمد مجاهدفر

دکترای دامپزشکی

مشاهده

سیدحسین بنی طبا

دکترای شیمی تجزیه

مشاهده

رزیتا وطنچیان

دکترا شیمی معدنی

مشاهده

محمد وحدتی

دکترای صنایع غذایی

مشاهده

حسن دهقان

دکترای مدیریت صنعتی

مشاهده

سیدمهدی قریشیان

دکترای مدیریت صنعتی

ارشد صنایع غذایی

مشاهده

علی اکبر کمالی

دکترای صنایع غذایی

مشاهده

مسعود حبیبی

دکترای صنایع غذایی

مشاهده

وجیهه ترابی

دکترا شیمی معدنی

مشاهده

الهه نوربالا

دکترای شیمی تجزیه

مشاهده

حمید ضیغمیان

ارشد صنایع غذایی

مشاهده

مجتبی اکرم زاده

ارشد شیمی تجزیه

مشاهده

ابوالفضل عادلی

ارشد صنایع غذایی

مشاهده

سجاد شاکر

ارشد صنایع غذایی

مشاهده

ایمان امامی

ارشد صنایع غذایی

مشاهده

بتول قادری

ارشد شیمی آلی

مشاهده