استعلام اصالت گواهینامه

جهت استعلام اصالت گواهینامه، شماره گواهینامه را به شماره ۵۰۰۰۹۱۲۸۹۵۳۸۴۸ پیامک کنید

اطلاعات ارسالی به صورت زیر خواهد بود

(نام و نام خانوادگی/کدملی/نام دوره/ماه و سال گذراندن دوره)