مجوز آموزشی دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صدور این مجوز بر اساس ضوابط مربوط به تأسیس و نظارت بر فعالیت های واحدهای فرهنگی دیجیتالی است که در آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی الکترونیکی بر آن تأکید شده است.

مرکز آموزشی آروَن لایق پارسیان (آلپ) موفق به اخذ این مجوز در زمینه آموزش مجازی و دیجیتال شده است