جهت دریافت راهنمای تصویری سامانه FDACRM  کلیک نمایید

فیلم آموزشی راهنمای سامانه FDACRM

قسمت اول

قسمت دوم